تبلیغات
شیعه حق - مناظره امام رضا ( علیه السلام ) با رأس الجالوت
 
شیعه حق
یا صاحب الزمان(عج)

مقدمه(توضیحی درباره كلمه رأس الجالوت):

جالوت كلمه ای عبری است به معنای كسانی كه جلای وطن كرده وبه عبارت دیگربی وطن هستندو برای یهود كه از وطن خود هجرت كرده و وارد بیت المقدس شده اندبكار می رود. مقصود از رأس الجالوت رئیس یهودیان،رئیس بی وطنان، رئیس از وطن رانده شدگان ورئیس احبار(علمای)یهودمی باشدودر زبان(فارسی)پهلوی ازآن به«ریش جلتوك» یا «ریش جلوتك» تعبیر شده است.


این لقب دردوره های مختلف به رئیس قوم یهود ( همه آنان یامنطقه ای خاص) اطلاق می شده همچنان كه در بعضی از روایات به مناظره امیر المومنین ـ علیه السلام ـ با شخصی با این عنوان در زمان خود اشاره شده است.

در مورد امام رضا ـ علیه السلام ـ نیز به دو مورد مناظره اشاره شده كه یكی مربوط می شود به مناظره آن حضرت درسفربصره كه بعد از شهادت امام كاظم ـ علیه السلام ـ و برای تثبیت قلوب شیعیان آن منطقه انجام شد.

دیگری مناظره معروف آن حضرت در مجلس مأمون است و چه بسا رأس الجالوت حاضر در مجلس بصره كسی جز فرد حاضر در مجلس مأمون باشد. مجلس مأمون: در این جلسه مذاكرات حضرت با رأس الجالوت مربوط به دوبخش است:

بخش اول: سئوال آن حضرت از رأس الجالوت در مورد بعضی مطالب موجود در تورات سئوال كردزمانی كه مشغول بحث باجاثلیق مسیحی بودو او تأیید نموده و از حسن قرائت تورات توسط آن حضرت و تسلط آن حضرت بر تورات تعجب نمود. همینطوراز او درباره متن انجیل نیز سئوال نمود كه معلوم می شود با وجود یهودی بودن انجیل را مطالعه كرده بوده است.

بخش دوم: مناظره مستقیم حضرت با رأس الجالوت (پس ازشكست جاثلیق وناتوانی در مقابل آن حضرت) امام رو به رأس الجالوت كرده فرمود: اكنون، من از تو پرسش كنم یا تو می پرسی؟ گفت: من می پرسم، و تنها جوابی را قبول می كنم كه یا از تورات باشد یا از انجیل و یا از زبور داود، یا صحف ابراهیم و موسی.

امام فرمود: پاسخی را از من نپذیر مگر اینكه از تورات موسی یا انجیل عیسی و یا زبور داود باشد. رأس الجالوت گفت: از كجا نبوّت محمّد را اثبات می كنی؟ امام فرمود: یهودی! موسی بن عمران، عیسی بن مریم، داود خلیفه خدا در زمین، به نبوت او گواهی داده اند.

رأس الجالوت گفت:گفته موسی بن عمران را ثابت كن. امام فرمود: مگر قبول نداری كه موسی به بنی اسرائیل سفارش نموده وگفت: «پیامبری از برادران شما خواهد آمد، او را تصدیق كرده و از وی اطاعت نمائید».

حال اگر خویشاوندی بین اسرائیل (یعقوب)و اسماعیل و رابطه بین آن دو را از طرف ابراهیم ـ علیه السلام ـ می دانی، آیا قبول داری كه بنی اسرائیل برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل نداشتند؟ رأس الجالوت گفت:آری، این همان گفته حضرت موسی است وماآن راردّنمی كنیم.

امام فرمود:آیاازبرادران بنی اسرائیل پیامبری غیر از محمّد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ آمده؟ گفت: نه. فرمود: آیا از نظرشما این مطلب صحیح نیست؟ گفت:آری صحیح است، ولی دوست دارم صحت آن رااز تورات برایم ثابت كنی.

امام فرمود:آیا منكراین مطلب هستی كه تورات به شمامی گوید:«نور از جانب طور سینا آمد و از كوه ساعیر بر ما درخشید و از كوه فاران بر ما آشكار گردید»؟ رأس الجالوت گفت: با این كلمات آشنا هستم ولی تفسیر آن را نمی دانم.

امام فرمود:من برایت خواهم گفت،جمله«نورازجانب طورسیناآمده»اشاره به وحی خداونداست كه دركوه طورسینابرموسی علیه السلام نازل كرد، و جمله:«از كوه ساعیر بر ما درخشید» اشاره به كوهی است كه خداوند در آن بر عیسی بن مریم ـ علیهما السلام ـ وحی فرمود.

و جمله «از كوه فاران بر ما آشكار گردید» اشاره به كوهی ازكوه های مكّه است كه فاصله اش تامكه یك یا دو روز می باشد. و اشعیای پیامبرطبق گفته تو و دوستانت در تورات گفته است: «دو سوار را می بینم كه زمین برایشان می درخشد، یكی از آنان سوار بر دراز گوشی است و آن دیگری سوار بر شتر». سوار بر درازگوش و سوار بر شتر كیستند؟ رأس الجالوت گفت: آنان را نمی شناسم، ایشان را معرفی كن.

امام فرمود: آنكه بردرازگوش سوار است؛ عیسی است و آن شتر سوار محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ،آیا این مطلب تورات رامنكر هستی؟ گفت: نه، انكار نمی كنم. امام ـ علیه السلام ـ پرسید:آیا حیقوق پیامبررامی شناسی؟ گفت: بله،میشناسم.

امام فرمود: حیقوق چنین گفته است ـ و كتاب شما نیز همین مطلب را می گوید: «خداوندازكوه فاران«بیان»آوردوآسمانها از تسبیح گفتن احمد و امتش پر شده است، سوارانش رابردریاوخشكی سوار می كند و بعد از خرابی بیت المقدس كتابی جدید برای ما می آورد ـ و منظور از كتاب فرقان است ـ ». آیا به این مطالب ایمان داری؟ رأس الجالوت گفت: این مطالب را حیقوق گفته است و ما منكر آن نیستیم.

امام فرمود: داود در زبورش ـ كه تو نیز آن را می خوانی گفته است: «خداوندا! برپا كننده سنت بعد از فترت را مبعوث كن». آیا پیامبری غیر از محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ رامی شناسی كه بعداز دوران فترت، سنت را احیاء و برپا كرده باشد؟! رأس الجالوت گفت:این سخن داود است و آن را قبول دارم، منكر نیستم، ولی منظور او عیسی بوده است و روزگار عیسی همان دوران فترت است.

امام فرمود: تونمی دانی و اشتباه می كنی، عیسی با سنت تورات مخالفت نكرد بلكه موافق آن سنت و روش بود تا آن هنگام كه خداوند اورابه نزدخود بالا برد . و در انجیل چنین آمده است: «پس زن نیكوكار می رود و فارقلیطا بعدازاو خواهدآمد و او كسی است كه سنگینی هاو سختی ها را آسان كرده و همه چیز را برایتان تفسیر می كند، و همان طور كه من برای اوشهادت می دهم اونیزبرای من شهادت می دهد، من امثال رابرای شما آوردم، او تأویل را برایتان خواهد آورد» آیا به این مطلب در انجیل ایمان داری؟ گفت: بله، آن را انكار نمی كنم.

امام فرمود: ای رأس الجالوت، از تو درباره پیامبرت موسی بن عمران می پرسم. گفت: بفرمائید. امام فرمود: چه دلیلی بر نبوت موسی هست؟ مرد یهودی گفت: معجزاتی آورد كه انبیای پیشین نیاورده بودند.

امام فرمود: مثل چه چیز؟ گفت: مثل شكافتن دریا و تبدیل كردن عصا به مار و ضربه زدن به سنگ و روان شدن چندچشمه از آن، ید بیضاء و نیز آیات ونشانه هایی كه دیگران قدرت بر آن نداشتند و ندارند.

امام فرمود:در مورد اینكه دلیل موسی برحقانیت دعوتش این بودكه كاری كردكه دیگران نتوانستندانجام دهند،درست می گویی. حال،هر كس كه ادّعای نبوت كند سپس كاری انجام دهد كه دیگران قادر به انجام آن نباشند آیا تصدیقش بر شما واجب نیست؟ گفت:نه، زیراموسی به خاطر قرب و منزلتش نزدخداوند، نظیر نداشت و هر كس كه ادعای نبوت كند،بر ما واجب نیست كه به او ایمان بیاوریم، مگر اینكه معجزاتی مثل معجزات موسی داشته باشد.

امام فرمود:پس چگونه به انبیائی كه قبل ازموسی ـ علیه السلام ـ بودند ایمان دارید و حال آنكه آنان دریارا نشكافتند و از سنگ، دوازده چشمه ایجادنكردند،و مثل موسی«ید بیضاء»نداشتند،و عصارابه مارتبدیل نکردند. یهودی گفت من كه گفتم،هرگاه برای اثبات نبوتشان معجزاتی بیاورند ـ هر چند غیر از معجزات موسی باشد ـ تصدیقشان واجب است.

امام فرمود: «پس چرابه عیسی بن مریم ایمان نمی آوری؟ با اینكه او مرده زنده می كردوافراد نابیناو مبتلا به پیسی را شفا می داد و از گل،پرنده ای گلی می ساخت ودرآن می دمیده و آن مجسمه گلی به اذن خداوند به پرنده ای زنده تبدیل میشد؟ » رأس الجالوت گفت: می گویند كه او این كارها را انجام می داد، ولی ما ندیده ایم.

امام فرمود: آیا معجزات موسی را دیده ای؟ آیا اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به شمانرسیده است؟ گفت:بله، همین طور است. امام فرمود:بسیار خوب، همچنین درباره معجزات عیسی اخبار متواتر برای شما نقل شده، پس چرا موسی را تصدیق كردیدو به او ایمان آوردید ولی به عیسی ایمان نیاوردید؟ مردیهودی جوابی نداد.

حضرت ادامه فرمودند: « و همچنین است موضوع نبوت محمد ـ صلی الله علیه و آله وسلم ـ ونیزهرپیامبردیگری كه ازطرف خدامبعوث شده باشد. و از جمله معجزات پیامبرمااین است كه یتیمی بوده فقیركه چوپانی می كردواجرت می گرفت، دانشی نیاموخته بود و نزد معلمی نیز آمدو شد نداشت و با همه این اوصاف، قرآنی آورد كه قصص انبیاء ـ علیهم السلام ـ و سرگذاشت آنان را حرف به حرف در بردارد و اخبار گذشتگان و آیندگان را تا قیامت بازگو كرده است و از اسرار آنها و كارهایی كه در خانه انجام می دادند خبر می داد، و آیات و معجزات بی شماری ارائه داد. »

رأس الجالوت گفت: مسأله عیسی و محمد ازنظر ما به ثبوت نرسیده است و برای ما جائز نیست به آنچه كه ثابت نشده است ایمان آوریم. امام فرمود: «پس شاهدی كه برای عیسی و محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ گواهی داد، شهادت باطل داده است؟» یهودی جوابی نداد.

 

منبع: اندیشه قم - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

 ================================

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

1ـ بهراد جعفری، احتجاج، ترجمه جعفری، 2 جلد، اسلامیه، تهران، چاپ: اول، 1381ش، ج2، ص439.

2ـ نظام الدین احمد غفاری مازندرانی، احتجاج، ترجمه غفاری مازندرانی، 4 جلد، مرتضوی، تهران، چاپ اول، ج4، ص116.

3ـ موسی خسروی، احتجاجات، ترجمه جلد چهارم بحارالانوار، 2 جلد، اسلامیه، تهران، چاپ اول، 1379ش، ج2، ص299.

4ـ محمد علی اردكانی، اسرار توحید، ترجمه التوحید، 1جلد، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، چاپ: اول، ص471. نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
سه شنبه 26 شهریور 1392 09:51 ب.ظ
شیرخوردن مردان بزرگ از پستان زنان
باعث محرمیت می شود ؟
سلام پست جدیدم کرکر خندست . منتظر حضور و نظرتون هستم
در منابع معتبر اهل سنت آمده که ام المومنین عایشه قائل بود که اگر مردی نا محرم از پستان زن شیر بخورد ، باعث محرمیت می شود .

سه شنبه 26 شهریور 1392 11:20 ق.ظ
با سلام
با پست "مقابله با هجوم وحشیانه خوارج زمان به نایبان امام عصر(عجل الله تعالی فرجه)(1) = اللهیاریسم!" بروزم.
در پناه امام زمان(عج)
یا علی مدد
سه شنبه 26 شهریور 1392 07:08 ق.ظ
باسلام وخسته نباشید
یکی ازمشکلاتی که جوانان به آن مبتلایند بیماری خودارضاییست که طی تحقیقاتی اعلام شده که 90%جوانان به این بیماری مبتلایند بنده به خود وظیفه دانستم که پستی در وبلاگ خود قرار دهم تابه یاری خداوندبامشاوره دادن به جوانان ونجات دادن یاران امام زمان از گرداب بلا مورد رضایت خدا وامام زمان باشیم ازشما تقاضا دارم این پست را نشر دهید تاشماهم در این امر خیر سهیم باشد!!!
//////////////×××××مشاوره ترک بیماری خودارضایی و رهایی از گناه و پیوستن به یاران امام عصر (عج)×××××//////////////وبلاگ امام حسین(ع)///////
ابواسحاقُسلام
موفق باشید
سه شنبه 26 شهریور 1392 05:18 ق.ظ

سلام علیکم.ممنون از نظرت...
استفاده کردیم.ولی این ی شبهه از اهل تسنن بود که جواب داده شد...
اینی هم که گفته نام امامان در قرآن نیومده،از اونا بوده.من تو مطلبم گفتم آیه اشاره به امام علی داره.حتی رویکرد قرآن برای معرفی افراد رو هم گفتم که ثابت کنم اومده...
و گر نه میتونیم به آیه ی (بقیه الله خیر لکم ان کنتم تومنون)هم استناد کنیم.
خلاصه ی مبحث این بود که شبهه ها رو حل کنیم...
یامهدی(عج)...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی