شیعه حق
یا صاحب الزمان(عج)
متاسفانه در مورد پولس و بدعتهای وی در میان مسلمانان کم کار شده است. در واقع اکثر بدعتهایی که در مسیحیت، پس از عروج مولی و مقتدای همه مسلمانان حضرت عیسی مسیح به وجود آمد، ناشی از وجود شخصی دانشمند و فیلسوف ولی متاسفانه بدعت گذار به نام پولس است. پولس عیسی مسیح را تنها خداوند می داند:
قرنطیان 8: 6
لکن ما را یک خداست یعنی پدر که همه چیز از اوست و ما برای او هستیم، و یک خداوند یعنی عیسی مسیح که همه چیز از اوست و ما از او هستیم.

به خلاف آنکه عیسی مسیح خود را خداوند نمی داند:

مرقس 10: 18
17 چون به راه میرفت، شخصی دوان دوان آمده، پیش او زانو زده، سوال نمود که «ای استادنیکو چه کنم تا وارث حیات جاودانی شوم؟ 18 عیسی بدو گفت: «چرا مرا نیکو گفتی و حال آنکه کسی نیکو نیست جز خدا فقط؟

پولس، شریعت یهود را ملغی می کند، حال آنکه عیسی مسیح هر کس را که کوچکترین حکم شریعت را ملغی کند کمترین انسان خواند:
متی 5: 19
پس هرکه یکی از این احکام کوچکترین رابشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هرکه بعمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.

دستور به تبعیت از سخنان علمای شریعت یهود می دهد:
متی 23:
آنگاه عیسی آن جماعت و شاگردان خود را خطاب کرده، 2 گفت: «کاتبان وفریسیان بر کرسی موسی نشستهاند. 3 پس آنچه به شما گویند، نگاه دارید و بهجا آورید، لیکن مثل اعمال ایشان مکنید زیرا میگویند ونمی کنند.

عیسی مسیح نسبت به حضور پیامبران دروغین و مسیحان دروغین هشدار می دهد:
متی 24: 24
آنگاه اگر کسی به شما گوید: "اینک مسیح در اینجا یا در آنجا است " باور مکنید، 24 زیرا که مسیحیان کاذب و انبیا کذبه ظاهر شده، علامات ومعجزات عظیمه چنان خواهند نمود که اگرممکن بودی برگزیدگان را نیز گمراه کردندی

و پس از عروج عیسی مسیح به آسمان، تنها کسی که مدعی است مسیح را دیده و مسیح او را رسول کرده است، جناب پولس بدعت گذار است!

مسیح (ع) 12 رسول را شخصا معرفی کردند و آنها را رسول نامیدند:
لوقا 6: 13
و چون روز شد، شاگردان خود را پیش طلبیده دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده، ایشان را نیزرسول خواند

یعنی این عیسی مسیح بود که دوازده حواری را رسول خواند اما پولس را چه کسی جز خودش رسول خوانده است؟؟؟

پولس در نامه خود به افسس چنین می نویسد:
افسسیان 1: 1
پولس به اراده خدا رسول عیسی مسیح، به مقدسینی که در افسس میباشند و ایمانداران در مسیح عیسی.

اما یوحنای حواری در مورد رسولان خود خوانده چنین نبوت می کند:
مکاشفات 2
به کلیسای افسس
«به فرشته کلیسای در افسس بنویس که این را میگوید او که هفت ستاره را بدست راست خود دارد و در میان هفت چراغدان طلامی خرامد. 2 میدانم اعمال تو را و مشقت و صبرتو را و اینکه متحمل اشرار نمی توانی شد و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی


در هیچ کجای عهد جدید جز خود پولس، کس دیگری حتی نویسنده کتاب اعمال که شاگرد پولس است، پولس را رسول نخوانده است!!!فقط پولس، خودش، خودش را رسول خوانده است!

مسیح(ع) جانشین خود را جناب پطرس معرفی فرمودند:

متی 16
عیسی در جواب وی(پطرس) گفت: «خوشابحال توای شمعون بن یونا! زیرا جسم وخون این را بر تو کشف نکرده، بلکه پدر من که درآسمان است. 18 و من نیز تو را میگویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. 19 وکلیدهای ملکوت آسمان را به تو میسپارم؛ وآنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. 20

اما پولس خودش اذعان می کند که روبرو با پطرس مخالفت کرده است:
غلاطیان 2: 11
اما چون پطرس به انطاکیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زیرا که مستوجب ملامت بود،

پطرس و یوحنا در مورد انبیاء کذبه و تفسیر به رای هشدار می دهند:
دوم پطرس 1: 20
و این رانخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خودنبی نیست

دوم پطرس 2: 1

لکن در میان قوم، انبیای کذبه نیز بودند، چنانکه در میان شما هم معلمان کذبه خواهند بود که بدعتهای مهلک را خفیه خواهندآورد

اول یوحنا 4: 1

ای حبیبان، هر روح را قبول مکنید بلکه روحها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفتهاند.

اما پولس خود را در سطح پطرس می داند و نه تنها هیچگاه در مورد انبیاء کذبه هشدار نمی دهد! بلکه در مورد رسولان کذبه هشدار می دهد:
قرنطیان 11:
زیرا مرا یقین است که از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیستم. 6 اما هرچند در کلام نیز امی باشم، لیکن در معرفت نی. بلکه در هر امری نزدهمه کس به شما آشکار گردیدیم . زیرا که چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله مکار هستند که خویشتن را به رسولان مسیح مشابه میسازند. 14

در یک کلام، او، عمق حسادت خود، نسبت به رسولان واقعی مولایمان عیسی مسیح را چنین بروز می دهد:
قرنطیان 11: 22
آیاعبرانی هستند؟ من نیز هستم! اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم! از ذریت ابراهیم هستند؟ من نیزمی باشم! 23 آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف میزنم، من بیشتر هستم! در محنتهاافزونتر، در تازیانهها زیادتر، در زندانها بیشتر، در مرگها مکرر
از یهودیان پنج مرتبه از چهل یک کم تازیانه خوردم. 25 سه مرتبه مرا چوب زدند؛ یک دفعه سنگسار شدم؛ سه کرت شکسته کشتی شدم؛ شبانهروزی در دریا بسر بردم؛ 26 درسفرها بارها؛ در خطرهای نهرها؛ در خطرهای دزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها ازامتها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها دربیابان؛ در خطرها در دریا؛ در خطرها در میان برادران کذبه؛ 27 در محنت و مشقت، در بیخوابیها بارها؛ در گرسنگی و تشنگی، در روزهها بارها؛ در سرماو عریانی. 28 بدون آنچه علاوه بر اینها است، آن باری که هر روزه بر من است، یعنی اندیشه برای همه کلیساها. 29 کیست ضعیف که من ضعیف نمی شوم؟ که لغزش میخورد که من نمی سوزم؟ 30 اگر فخر میباید کرد از آنچه به ضعف من تعلق دارد، فخر میکنم. 31
خدا و پدر عیسی مسیح خداوند که تا به ابد متبارک است، میداند که دروغ نمی گویم

لذا پولس، که اساسا عیسی مسیح را ندیده است، هیچ سندی در اناجیل دال بر رسول بودن خود ندارد، هیچ یک از کتب عهد جدید جز نامه های خود وی، وی را رسول ندانسته است و حواریون نسبت به وجود انبیاء کذبه ای چون او هشدار داده اند و مشخص است که او برای اثبات خود هیچ راهی جز قسم خوردن ندارد! نه عیسی، رسول بودن او را تایید کرده است و نه رسولان واقعی، او خود را رسول به امتها می داند در حالیکه پطرس خود را رسول امتها می داند و دروغها و بدعتهای این نبی کذبه یک و دو تا نیست!

اما تعریف نبی کذبه بر اساس تورات چیست؟

تثنیه 13: 1
اگر در میان تو نبیای یا بیننده خواب ازمیان شما برخیزد، و آیت یا معجزهای برای شما ظاهر سازد، 2 و آن آیت یا معجزه واقع شود که از آن تو را خبر داده، گفت خدایان غیر راکه نمی شناسی پیروی نماییم، و آنها را عبادت کنیم، 3 سخنان آن نبی یا بیننده خواب را مشنو، زیرا که یهوه، خدای شما، شما را امتحان میکند، تا بداند که آیا یهوه، خدای خود را به تمامی دل وبه تمامی جان خود محبت مینمایید؟ 4 یهوه خدای خود را پیروی نمایید و از او بترسید، واوامر او را نگاه دارید، و قول او را بشنوید و او راعبادت نموده، به او ملحق شوید. 5

لذا می بینید که تنها کسی که مدعی الوهیت عیسی مسیح است، بنا بر تعریف خود تورات، نبی کذبه است و نباید از اینکه او معجزاتی چند کرده است، فریفته شد و او را رسول واقعی یا نبی واقعی دانست، چنانکه تورات و خود عیسی مسیح در این مورد هشدار داده اند و همچنین رسولان و حواریون واقعی عیسی مسیح در مورد چنین اشخاصی هشدار داده اند و ما را از آنها بر حذر داشته اند و هیچ کس جز خودش او را رسول ندانسته است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic